REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „BEMA STUDIO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin zawiera zasady wynajmu lokalu o łącznej powierzchni 180 m.kw. położonego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 8a we Wrocławiu (wysoki parter) zwanego dalej Studiem.
2. Właścicielem i administratorem Studia jest BEMA STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 8a we (50-335) we Wrocławiu zwana dalej Wynajmującym.
3. Studio zostało urządzone i wyposażone przez Wynajmującego jako przestrzeń dla prowadzenia produkcji fotograficznych i filmowych a także dla organizacji eventów, szkoleń, prezentacji i innego rodzaju spotkań. Organizatorzy tychże produkcji i spotkań korzystający ze Studia zwani są dalej Najemcami.

II. REZERWACJA STUDIA
1. Rezerwacji Studia można dokonać kontaktując się z Wynajmującym telefonicznie bądź mailowo na numery i adresy dostępne w dziale ‘Kontakt’ na stronie bemastudio.pl
2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą otrzymania i potwierdzenia odbioru maila przez Najemcę określającego esencjalne warunki najmu – jego datę/y, godzinę/y jego rozpoczęcia i zakończenia, liczbę osób mających korzystać ze studia, planowany w trakcie najmu rodzaj zajęć w Studio, kwotę i warunki odpłatności z tytułu najmu, dane identyfikujące Najemcę (‘Potwierdzenie Najmu’)
3. Rezerwacja najmu Studia może zostać w każdej chwili odwołana przy czym Najemca nie ponosi opłat z tego tytułu jeśli odwołanie rezerwacji najmu Studia zgłoszone zostanie przez niego na co najmniej 72 godziny przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia najmu.
4.Odwołanie rezerwacji najmu Studia w przedziale czasowym:

5. Postanowienia działu II ust. 4 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do modyfikacji
czasu najmu skutkującej redukcją tego czasu.
6. Skuteczność dokonania odwołania rezerwacji najmu Studia obciąża Najemcę. Zalecane jest
jej dokonanie przez wysłanie stosownej wiadomości tekstowej na numer telefonu
+48,602,255262 bądź maila na adres mailowy piotr@bemastudio.pl

III. REALIZACJA NAJMU / KORZYSTANIE ZE STUDIA
1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie zawartych w nim postanowień poprzez jego podpisanie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji najmu.
2. Najemca odpowiada w trakcie trwania najmu za swoje poczynania i ich skutki jak i wszystkich osób jakie w tym czasie znajdą się w Studio (z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego).
3. Obowiązkiem Najemcy jest przywrócenie Studia przed zakończeniem najmu do stanu sprzed jego rozpoczęcia; zaniechanie wykonania tego obowiązku bądź wykonanie go niezupełne upoważnia Wynajmującego do naliczenia opłat z tytułu wykonania tychże prac.
4. Skrócenie czasu najmu w stosunku do czasu uzgodnionego w potwierdzeniu rezerwacji nie stanowi powodu do obniżenia uzgodnionej tamże opłaty za najem.
5. Przedłużenie czasu trwania najmu o kolejne godziny jest możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o uzyskanie zgody Wynajmującego. Przedłużenie czasu najmu wiąże się z koniecznością poniesienia opłat określonych dalej w niniejszym regulaminie – za każdą rozpoczętą godzinę zegarową ponad czas określony w potwierdzeniu rezerwacji.
6. Rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę Wynajmujący przechowa przez 14 dni. Po upływie tego terminu podda je utylizacji.
7. Najemca zobowiązuje się do podporządkowania się następującym postanowieniom:

IV. REALIZACJA NAJMU / KORZYSTANIE Z WYPOSAŻENIA STUDIA
1. Integralną częścią usługi wynajmu Studia jest udostępnienie Najemcy wyposażenia studyjnego, którego spis Najemca otrzymuje z chwilą podpisania niniejszego regulaminu.
2. Najemca bądź jego przedstawiciel podpisujący się pod niniejszym regulaminem z chwilą rozpoczęcia najmu Studia (uważa się za nią moment wejścia do Studia pierwszej spośród osób stanowiących zespół Najemcy w czasie zakreślonym w ‘Potwierdzeniu Najmu’ ) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócenie wydanego mu przez Najemcę wyposażenia w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnego zużycia.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu z własnej winy podczas najmu Studia
4. O ile rozpoczynając najem Najemca nie zgłosi Wynajmującemu potrzeby poddania go podstawowemu przeszkoleniu z zakresu prawidłowego korzystania ze znajdującego się w Studio wyposażenia przyjmuje się, że Najemca i cały zespół pracujący z nim w Studio potrafi się tymże wyposażeniem właściwie posługiwać.
5. Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu jego eksploatacji, Najemca zobowiązuje się dla ich wyjaśnienia niezwłocznie zasięgnąć porady u obsługi Studia.
6. Obsługa Studia udzieli Najemcy i jego zespołowi informacji na temat zasad BHP obowiązujących na terenie Studia.
7. Wynajmujący zobowiązuje się̨ udostępniać sprzęt sprawny technicznie. Jeżeli Najemca stwierdzi w trakcie Najmu jakąkolwiek dysfunkcję sprzętu, jest ją zobowiązany niezwłocznie zgłosić Wynajmują

V. OPŁATY
1. Opłata za korzystanie ze Studia wynosi 90.- pln + vat za godzinę najmu.
2. Czas najmu Studia nie może być krótszy niż 4 godziny.
3. W czasie weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy opłata za godzinę najmu Studia wynosi 100.- pln + vat
4. Wysokość opłaty na najem Studia na cele wymagające jednoczesnej obecności w Studio ponad 12 osób ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
5. W ramach opłaty na najem Studia Wynajmujący otrzymuje:

6.Odrębne opłaty naliczane są z tytułu:

VI. PŁATNOŚCI
1. Dla rozpoczęcia najmu Studia wymagane jest wcześniejsze uiszczenie kwoty należności za najem Studia określonej w ‘Potwierdzeniu Najmu’
2. Płatności dokonywane są przez Najemcę na podstawie faktury wystawianej przez Wynajmującego – gotówką lub przelewem na jego na konto bankowe.
3. O ile Wynajmujący nie będzie mieć możliwości wystawienia faktury przed rozpoczęciem najmu Studia Najemca musi dokonać wpłaty zadatku na poczet najmu w wysokości 50% kwoty określonej w „Potwierdzeniu Najmu”
4. Dla Najemców regularnie korzystających ze Studia Wynajmujący może ustalić odrębne reguły dotyczące płatności.

VII. MONITORING WIZYJNY
1. Wynajmujący prowadzi monitoring wizyjny Studia.
2. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa Najemcy i osób z nim współpracujących, osób pracujących na rzecz Wynajmującego oraz ochrony jego mienia.
3. Przestrzeń monitorowana jest oznaczona w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
4. Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym ma wyłącznie Wynajmujący.
5. Nagrania obrazu Wynajmujący przetwarza wyłącznie do celów określonych w dz. VII, ust. 2.
6. Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Wynajmujący powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.